Bulk hair

Bulk hair

What type of glue is used in bulk hair?
Lorem ipsum...........