Bulk hair

Bulk hair

What are the uses of bulk hair?
Lorem Ipsum....